रहरै  रहरमा पढाइ हुन्छ मावि रझेनामा

रहरै  रहरमा पढाइ हुन्छ मावि रझेनामा 1

गोविन्द खड्का

घो राही । टङ टङ जसै  घण्टी बज्यो  विद्यार्थीहरु फटाफट आ–आफ्ना कक्षा को ठामा पसे  । घण्टीको  संके त पर्याप्त थियो  । को ही कराउनु परे न । छलापुर विद्यार्थीहरु चारै तिर दे खिन्थे  । ग्राउण्ड, बरण्डा, शौ चालय सबै तिर जता हे र्दा पनि विद्यार्थी थिए । यो  इन्टरवलको  समय थियो  । जसै  कक्षा शुरु भएको  घण्टी बज्यो  सबै तिर शून्य दे खियो  । स् वीच थिचे को  मे सिनको  पूर्जाजस् तै  दृश्य थियो  ।

SPONSORED

रहरै  रहरमा पढाइ हुन्छ मावि रझेनामा 2

घण्टीको  ध्वनि स“गस“गै  विद्यार्थीहरु कक्षा को ठामा पुगिसके का थिए । शिक्षकहरु पनि हातमा बुक समाते र फटाफट कक्षातिरै  लागे  । उनीहरुलाई पनि कसै ले  अह्राउन खटाउन परे न । प्रधानाध्यापक उद्धव न्यौ पाने  विद्यालयको  खे लमै दानसम्म बनाउने मा व्यस् त हुनुहुन्थ्यो  । डो जर, टिप्पर चउरमा काममै  थिए । शिक्षक दामो दर बस् ने तसहित न्यौ पाने  खे लमै दान बनाउनमै  लाग्नुभयो  ।

SPONSORED

रहरै  रहरमा पढाइ हुन्छ मावि रझेनामा 3

ठूला कक्षामा शिक्षक पसे र पढाइ शुरु गर्दा मन्टे श्वरीमा अकैर्  संसार थियो  । विभिन्न साधनमा चढे र बालबालिका रहर गरिरहे का थिए । घर, परिवार र आमाको  काख भुले र व्यस् त हुने  रहर व्याख्या गरिनसक्नु थियो  । महिला शिक्षकको  रे खदे खमा खे ल्ने , खे लौ नामा चढ्ने लगायत अने कौ ं किसिमका काममा बालबालिकाहरु व्यस् त दे खिन्थे  । को ही कापी किताव स“ग खे लिरहे  ।

SPONSORED

रहरै  रहरमा पढाइ हुन्छ मावि रझेनामा 4

मुख चुठाइदिदै  गरे को  अवस् थामा एक महिला शिक्षक भेटिनुभयो  । चहकिलो  मुहारका साथ खुशी मनले  वच्चा स्याहार्नुभएको  दे खिन्थ्यो   । अरुको  बच्चा स्याहार्नुपरे को  बो झ ती शिक्षकको  व्यवहारमा झल्किन्नथ्यो  । सिंगान फालिदिने , मुख धो इदिने  गर्नुभयो  । भित्र को ठामा जुठा प्ले टहरु थिए ।

त्यसले  विद्यालयले  ताजा नास् ता खाने  व्यवस् था गरे को  बुझिन्थ्यो  । बालबालिका लागि अनुकूल थियो  । कक्षाको ठा बाहिर पनि निश्चित क्षे त्र तार जालीले  बारिएको  थियो  ।

तीन वर्षअघि न्यौ पाने ले  विद्यालयको  प्रधानाध्यापकको  जिम्मे वारी सम्हाल्दा करीब ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । नया“ प्रधानाध्यापकस“ग स“गै  दुई वर्ष अघि विद्यालय व्यवस् थापन समितिमा पनि नया“ अध्यक्ष जीवन गौ तम आउनुभयो  । यो  ने तृत्व यति फलदायी भयो  कि, छो टो  समयमै  आमूल परिवर्तन गर्न सक्यो  । यो जना निर्माण र कार्यान्वयनको  चमत्कारिक नमूना विद्यालयले  दे खायो  । अहिले  करीब १५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहे को  प्रधानाध्यापक न्यौ पाने ले  जानकारी दिनुभयो  ।

गे टमा पुग्दा नपत्याउ“दो  वातावरण दे खिन्छ । पाले ले  गे ट खो ले पछि अकैर्  दुनिया“मा प्रवे श गरे को  महसुस गराउ“छ । न्यौ पाने ले  विद्यालय अवलो कन गर्न पसे का के ही व्यक्तिको  प्रतिक्रिया सुनाउनुभयो  । रुपन्दे हीबाट आएको  टिमले  हे डमास् टर टाठो , व्यवस् थापन समिति अध्यक्ष टाठो  भने र टिप्पणी गरे को  थियो  । मलाई विश्वास थिएन, दाङमा यति व्यवस् िथत विद्यालय छ भने र, अब मे रो  छो रा पनि यतै  पढाउछु भन्दै  बर्दियाका एकजनाले  भर्ना गराउनुभयो  । भित्रको  भौ तिक वातावरण हे रे र रुचाउ“छन् । प्रअ न्यौ पाने का अनुसार आलो चना अझै  कसै ले  गरे को  छै न ।

यति धे रै  गरे र पनि प्रअ न्यौ पाने  सन्तुष्ट दे खिनु हुन्न । ‘आउटपुट त्यति सो चे  जस् तो  आएन’– न्यौ पाने ले  भन्नुभयो – ‘एसईईको  नतिजामा ए प्लस (विशिष्ट श्रे णी) मा उत्तीर्ण नगराउ“दासम्म सन्तुष्ट हुन सक्या छै न ।’ अहिले सम्मको  परिवर्तन सिष्टमको  विकासले  हो  । न्यौ पाने का अनुसार शिक्षक उपस् िथत भएको  कक्षामा विद्यार्थी अनुशासनमा बस् छन् । खाली पिरिएड भएको मा पनि विद्यार्थी बाहिर निस् िकन्नन् । त्यसको  लागि शिक्षकलाई ओ टी दिएर कभर गर्न लगाइन्छ । एक्स् ट्रा शिक्षकको  व्यवस् था गरिदिएपछि कुनै  पनि कक्षाका विद्यार्थी शिक्षकको  कारण दे खाई बाहिर निस् कन पाउदै नन् ।

सुकिला सो फा से ट, भुइ“मा गलै ंचा, भित्तामा ईले क्ट्रिक हाजिर, वाइफाइको  भएको  प्रअको  कार्यकक्षले  गतिलो  व्यवस्थापनको  संके त गर्छ । सिसि क्यामरा राख्न सबै  प्रविधि ल्याएको  र प्राविधिकले  ढिला गरे को  उहा“ले  जानकारी दिनुभयो  । विद्यार्थीका लागि अक्वागार्डजडित पानीको  व्यवस् था गरे को  बताउनुभयो  । प्रत्ये क को ठामा फ्यानको  व्यवस् था छ । सामान्य परिवारदे खि सम्भ्रान्त वर्गका छो राछो री पढ्न सक्ने  सुविधा छ । पै सा छै न भन्ने दे खि खर्च कति लाग्छ सुविधा दे ऊ खर्चको  पर्वाह नगर भन्ने हरुका लागि पनि व्यवस् था छ । मन्टे श्वरी, नर्सरी, प्ले ग्रुप एलके जी युके जी सबै  किसिमका कक्षाहरु सञ्चालित छन् । उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा पनि पढाइ हुन्छ । विद्यालय व्यवस् थापन समितिका अध्यक्षले  निजी विद्यालयबाट छो री सरकारीमै  भर्ना गर्नुभयो  । पत्रकार नरे न्द्र के सीलगायत धे रै ले  निजी विद्यालयबाट त्यही विद्यालयमा ताने  । जसले  गर्दा विद्यालयको  गरिमा अझ बढे को  छ ।

आगामी शै क्षिक सत्रको  लागि सरस् वती पूजाका दिन भव्य भर्ना कार्यक्रम चलाउने  गरी तयारी शुरु भएको  प्रअ न्यौ पाने ले  जानकारी दिनुभयो  ।